PROIECT DE HOTĂRÂRE | 126| din data de 16.12.2022

Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia  nr. 2604/14.12.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.31209/15.12.2022;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia  nr. 2438/22.11.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.29581/24.11.2022;

Prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;

Prevederile art. (1) și art. (2) din Instrucțiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. adin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022 în cuantum de 3914 lei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar
General Roxana Cristina Bute

Source