PROIECT DE HOTĂRÂRE | 125| din data de 16.12.2022

Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Caietului de sarcini pentru refacerea sistemelor rutiere în urma execuției lucrărilor de instalare a rețelelor de utilități, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Detaliilor privind refacerile conform Anexelor 2-7 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, conform Anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 31.08.2015.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source