Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate:
• ardei gras și/sau ardei lung; castraveți; tomate;vinete.
Criterii de eligibilitate:
a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
b) să depună cerere de înscriere în program ;
c) să utilizeze o suptafață cumulată de minimum 1000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate, în anul 2021;
f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
g) să facă dovada valorificării producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.
Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 10 zile (calendaristice) înainte de data începerii recoltării legumelor în vederea valorificării.
Controlul la fața locului se efectuează în 7 zile de la notificare – APIA + DAJ – APIA verifică existența suprafeșelor și culturilor, iar DAJ evaluează producția
Cererea de înscriere în program se depune
o la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București de la data publicării H.G. până la data de 20 iulie inclusiv

Documente care însoțesc cererea:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 dec 2021;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant ,după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverință în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă supafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare
Valorificarea producției se efectuează în perioada 2 noiembrie- 2 decembrie 2021.
Pentru obținerea spijinului, după efectuarea verificărilor în teren urmare a notiicării fermierii, au obligația să depună la centrele județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative de valorificare a producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecțe a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean, până la data de 3 decembrie 2021.

Producțiile minime sunt următoarele:
a) în sere :
a. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
b. 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 3000 kg/1000 mp pentru vinete.
b) în solarii:
a. 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
b. 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c. 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 2000 kg/1000 mp pentru vinete.
Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1000 mp.
Cuantumul
Valoarea maximă 2000 euro/cultură/1000 mp/beneficiar

Source