PROCES-VERBAL

Nr. 8707 din 31.03.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Felicia Ienculescu-Popovici.  

Consilierilor le-au fost înmânate Raportul primarului și răspunsul la interpelarea formulată de domnul Iacoban Alexandru, înregistrată cu nr. 8427/31.03.2022.

Președintele de ședință prezintă validarea mandatului de consilier local doamnei Andrei Amalia, aceasta depune jurământul de învestire.

Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împortivă 1 (Pavel Aurel), abțineri 1 (Cojocaru Iustin).

Domnul Pavel Aurel menționează că dorește ca președintele de ședință să retragă avertismentul, susține că acesta a fost aplicat abuziv. Acesta precizează faptul că amendamentul depus de acesta a fost înregistrat ca fiind adresă.

Domnul Primar sugerează consilierilor să stabilească o modalitate de îndreptare a neconcordanței conform căreia vârsta de pensionare este de 65 de ani, în ceea ce privește beneficiarii de scutire a taxei de salubrizare.

Domnul Diaconescu Victor propune ca limită de vârstă 60 de ani.

Domnul Primar sugerează să se prezinte modificările în ședința următoare pentru a stabili o nouă limită de vârstă.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împortivă 1 (Pavel Aurel).

1.Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim, adoptat cu 14 voturi pentru, 1 abținere (Aurel Pavel).

2. Privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”

Domnul Covaci Florin il propune pe domnul Băiaș Costel în consiliul adoptat cu 10 voturi pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Domnul Covaci Florin îl propune pe domnul Băiaș Costel în Comitetul director.

Domnul Băiaș Costel îl propune pe domnul Răuți Gheorghe președinte, și pe domnul Stan Constantin Bogdan pentru postul de administrator, aceste propuneri au fost adoptate cu cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), 2 voturi împotrivă (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici)

Domnul Iacoban Alexandru îl propune pe domnul Mirel Rădoi pentru postul de administrator, această propunere a fost respinsă cu un număr de 10 voturi împortivă, abțineri 5 (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Amendament propus de președintele de ședință – adoptat cu 10 voturi pentru, 5 abțineri

(Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

Domnul Costel Băiaș susține că domnul Răuți Gheorghe s-a ocupat de clubul sportiv al orașului Otopeni.

Domnul Alin Vârtic susține că trebuie prezentate CV -urile celor propuși.

Domnul Pavel Aurel susține că trebuie votat proiectul, iar în ședința următoare trebuie aleși membri.

Secretarul General oferă explicații cu privire la etapele ce trebuie urmate în vederea demarării procedurii pentru adoptarea regulamentului anexă la proiectul de hotărâre expus, ulterior se poate vota proiectul de hotărâre.

Președintele de ședință menționează că membrii se aleg prin vot în cadrul ședinței de consiliu.

Domnul Primar explică faptul că trebuie votate și subcomponentele unei hotărâri pentru ca aceasta să fie adoptată.

3. Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei, nr. 30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” în cadrul Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice adoptat cu 14 voturi pentru, 1 abținere (Aurel Pavel).

Se trece la discutarea ordinii de zi:

1.Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile noiembrie-decembrie 2021, ianuarie 2022, adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 5, 6, 123, 124, 125 în anexa nr. 1 a HCL nr. 18/28.01.2021 și a terenului aflat la poziția nr. 220 din anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite, adoptat cu 11 voturi pentru, 4 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

4. Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133, adoptat cu unanimitate de voturi.

5. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC ECOTRANS STCM SRL, adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alexandru Iacoban solicită informații cu privire înființarea unor noi trasee, de exemplu spre Băneasa.

Domnul Primar oferă explicații, pentru aceste trasee trebuie îndeplinite următoarele condiții: să figureze în Planul de Mobilitate Urbană și Durabilă, aceasta este îndeplinită și sa existe autobuze, în momentul de față sunt în licitație. Acestea sunt electrice.

6. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, adoptat cu 11 voturi pentru, 4 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru).

7. Pentru modificarea HCL nr. 821/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024.

Propunerea Grupului PNL înregistrată cu nr. 8588/31.03.2022 privind nominalizarea membrilor fiecarei comisii de specialitate, adoptat cu unanimitate de voturi.

Secretarul General face mențiunea ca fiecare comisie să își aleagă președintele și secretarul la următoarea întrunire.

8. Pentru aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”, adoptat cu unanimitate de voturi.

9. Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia, a fost retras de pe ordinea de zi deoarece a avut loc evaluarea.

10.  Privind retransmiterea străzii Valea Parcului dată în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/26.11.2021, aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia”, adoptat cu unanimitate de voturi.

11. Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta  personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2022-2026, adoptat cu unanimitate de voturi.

12.Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2022 semestrul I, adoptat cu unanimitate de voturi

13. Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov, adoptat cu unanimitate de voturi.

14. Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67640, în suprafață de 1194 mp, adoptat cu unanimitate de voturi.

Membrii propuși sunt Alin Vârtic și Dinu Gheorghe, propuneri adoptate cu unanimitate de voturi.

Domnul Covaci Florin solicită informații cu privire la localizarea acestuia.

Domnul Primar oferă explicații, acesta se află langă cimitir și va fi folosit pentru același scop deoarece nu mai este suficient loc. Acesta va fi dat către biserică cu condiția asigurării locurilor și pentru alte confesiuni.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici solicită informații despre asigurarea locurilor pentru pesoanele care nu au o situație materială bună sau pentru cei care nu au moștenitori sau cine să îi înmormânteze.

Domnul Primar susține că una dintre condițiile cu care acest spațiu va fi dat în administrarea bisericii este să îi ajute pe cei nevoiași, pentru situații de urgență.

Președintele de ședință răspunde la interpelarea Grupului USR Plus cu privire la hărțile cu străzile incluse pentru lucrările aferente proiectului de canalizare pentru Zona Livadă.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Roxana-Cristina Chihai Roxana Cristina Bute

Source