Nr. 7365/30.03.2021

PROCES-VERBAL

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 2 proiecte de hotărâri iar suplimentarea primul proiect a fost aprobată cu 12 voturi pentru, și 3 împotrivă (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe, Iacoban Alexandru) și suplimentarea celui de-al doilea proiect cu 10 voturi pentru și 5 împotrivă (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin)

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind convocarea Adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a moștenitorilor acestora care au solicitat teren în termenul legal în vederea completării componenței Comisiei Locale Mogoșoaia privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, iar acesta este adoptat cu 13 voturi pentru și 1 împotrivă (Pavel Aurel), 1 abținere (Alexandru Iacoban).

Președintele dă citire celui de-al doilea proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Pentru Promovarea Alimentului Românesc, iar acesta a fost adoptat 10 voturi pentru, 1 împotrivă (Pavel Aurel), 4 abțineri ( Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în domeniului învățământului în sistem dual, adoptat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Pavel Aurel).
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 aprobat cu unanimitate de voturi.
  3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 1067/2019 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Mogoșoaia aprobat cu unanimitate de voturi.
  4. Proiect de hotărâre pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 35, 36, 56, 143, 144, 217 în anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite aprobat cu 11 voturi pentru și abţineri 4 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia),
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația) aprobat cu unanimitate de voturi.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Costel Băiaș                                                          Roxana Cristina Bute

Source