Stimulentul educațional pentru copiii din învățământul preșcolar care provin din familii defavorizate

 CERERE STIMULENT EDUCAȚIONAL

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.

Stimulentul educațional pentru copiii din învățământul preșcolar care provin din familii          defavorizate se acordă în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliul Local nr.39/10.03.2021 privind aprobarea modalitpții de identificare a beneficiarilor, modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și procedura acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

a) Cine poate beneficia?

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

Prin excepţie, pe bază de cerere, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei( 530 lei/membru).

b) Condiții de acordare

Stimulentul se acordă numai pentru copiii înscriși care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar.

Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

a)absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

b)învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

c) De ce pot beneficia?

Stimulentul educaţional se acordă:

1)din oficiu, odată cu stabilirea dreptului alocației pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei.

2)pe bază de cerere, pentru copiii aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei – 530 lei/membru.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi «săptămâna altfel».

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,2 ISR (100 lei), pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

c) Acte necesare (copie și original)

 • Cerere tip
 • Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc, în principal, cu livretul de familie.
 • În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al copilului prezintă, după caz, în copie, următoarele documente:
  a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
  b) certificatul de căsătorie;
  c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
  d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
  e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
  g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;
  i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
  (3) În situaţia prevăzută la lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii.
 • Documente privind veniturile realizate( adeverință ANAF, adeverință de la angajator, cupoane de alocație/indemnizație/pensie etc..)

Source