Nr. 32305/23.12.2020

PROCES-VERBAL

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 2 proiecte de hotărâri iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet și telefoane mobile în vederea facilitării activităților consilierilor locali ai comunei Mogoșoaia, iar acesta este adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere (Cojocaru Iustin).

Se da citire și celui de-al doilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea încheierii Contractului de asociere cu Județul Ilfov – Consiliul Județean și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public „Complexul Medical „Carol Davila-University Medical City” – etapa I Studiu de fezabilitate, iar acesta este adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere(Pavel Aurel).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se obțin 14 voturi pentru și o abținere (Costel Băiaș).

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia.

Președintele de ședință dă citire Propunerii USR PLUS depusă în cadrul ședinței cu privire la desemnarea domnului Iustin Cojocaru ca membru în cadrul comisiei. Se supune la vot propunerea și se adoptă cu 14 voturi pentru și o abținere (Pavel Aurel).

Domnul Nicolae Predeșel propune pe domnul Gheorghe Marian membru în cadrul comisie. Se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi.

Doamna Roxana Cristina Chihai propune pe domnul Florin Răducu Covaci ca membru în cadrul comisiei. Se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi.

Urmare discuțiilor purtate, se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate și se adoptă cu unanimitate de voturi.

  • Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și a doamnei Raluca Mirela Căpălneanu ca membru supleant. – aprobat cu unanimitate de voturi.
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale – aprobat cu unanimitate de voturi.
  • Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020.

Președintele de ședință dă citire amendamentului Primarului Comunei Mogoșoaia înregistrat sub nr. 32290/23.12.2020 prin care se aduce la cunoștință că ulterior convocării ședinței consiliului local a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1100 din 18.12.2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale, precum și faptul că a fost înregistrată adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice București nr. 32134/21.12.2020, iar acest amendament a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (Costel Băiaș și Pavel Aurel).

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate, iar acesta este adoptat cu 9 voturi pentru și 6 abțineri (Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru Iacoban, Aurel Pavel și Costel Băiaș).

  • Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Domnul Alexandru Iacoban menționează că studiul de fezabilitate oferă două soluții tehnice, una maximă cu 4 benzi și sens giratoriu și una minima. Propunerea este de a fi retrimis la proiectant pentru găsirea unor soluții tehnice etapizate, pentru a se face prima oară utilități.

Domnul Primar precizeaza ca deoarece studiul de fezabilitate este extras dintr-un proiect de circulații mai amplu în care este calculată, dimensionată și ierarhizată întreaga rețea de străzi, aceasta stradă nu poate fi redimensionată în sensul etapizării, aceasta reprezentând o artera principală majoră de transit și de divertare a traficului nord-județean către viitoarea Varianta Ocolitoare Mogoșoaia-Otopeni, cea care ar reprezenta centura ocolitoare a Mogoșoaiei (pe traseul fostei Penetrații a Autostrăzii București-Brasov).

Domnul Primar precizează, de asemenea, că în acest studiu de fezabilitate sunt studiate, calculate și cuprinse și toate utilitățile, motiv pentru care poate părea mare suma rezultată necesară pentru realizarea investiției, dacă ar fi să se compare cu orice altă stradă propusă spre asfaltare, deoarece acelea nu cuprindeau costurile de obținerea terenului și de introducere a tuturor rețelelor de utilități odată cu asfaltarea, ci erau de regula realizate anterior propunerii de asfaltare.

Domnul Victor Diaconescu solicită clarificări, întrebând dacă este prevăzut un sistem de canalizare dimensionat pentru ce este cuprins în proiect si dacă acesta este racordat la rețeaua localității de apă și canal.

Domnul Primar menționează că nu este prevăzut în acest studiu, deoarece face obiectul altui proiect, dar daca Consiliul Local dorește poate fi integrat în acest studiu, ca urmare că poate fi retransmis proiectantului pentru modificări.

Domnul Costel Băiaș afirmă că dacă acest proiect va fi realizat trebuie să avem în vedere cetățenii care ies pe DNIA. Dacă se va face un giratoriu care va da spre noua zonă de dezvoltare, având în vedere traficul intens, ar trebui gândită o ieșire corespunzătoare.

Domnul Primar explică faptul că este prevăzută această ieșire și îi reinvită pe toți consilierii care doresc la o ședință tehnică ulterioară în cadrul căreia să prezinte cadrul general.

Domnul Costel Băiaș menționeză că din materialul prezentat nu reiese nimic despre fluidizarea traficului.

Domnul Primar arată că studiul de fezabilitate este un extras dintr-un proiect mai amplu ce a fost aprobat anterior de consiliul local, proiect în care este prevăzută rețeaua întreagă de străzi. Arată printr-o schiță desenată pe tabla din sala de ședință rețeaua de străzi existente și viitoare pentru a se înțelege gândirea în ansamblul ei.

Domnul Victor Diaconescu propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru a fi retransmis proiectantului în vederea includerii și soluției de racordare la sistemului de canalizare al localității, afirmație cu care toți consilierii sunt de acord.

Domnul Primar retrage proiectul de pe ordinea de zi.

  • Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 813/21.09.2020 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogosoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

Se dă citire amendamentului Primarului Comunei Mogoșoaia înregistrat sub nr. 32162/21.12.2020 prin care se solicită supunerea la vot în vederea modificării proiectului de hotărâre în vederea alegerii a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1. Acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele citește amendamentul depus de USR-PLUS prin care propun ca doamna Felicia Ienculescu-Popovici să facă parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ. Acest amendament a fost respins cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă.

Domnul Victor Diaconescu propune pe doamna Mariana Mihalache pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia,. A fost supusă la vot propunerea și a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 2 abțineri (Costel Băiaș și Aurel Pavel), 4 împotrivă (Alin Vârtic, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu-Popovici și Alexandru Iacoban).

Domnul Nicolae Predeșel propune pe domnul Alin Vârtic pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia. A fost supusă la vot propunerea și a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (Costel Băiaș și Aurel Pavel).

Președintele de ședință supune la vot proiectul în integralitatea sa și acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere (Aurel Pavel).

  • Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia pentru lunile februarie-septembrie 2020.- adoptat cu unanimitate de voturi.
  • Privind aprobarea planului de acțiuni și interes local pe anul 2021 conform Legii venitului minim garantat nr. 416/2001. – adoptat cu unanimitate de voturi.
  • Privind aprobarea indemnizației de instalare pentru doamna Vrăjitoru M. Ramona, professor învățământ primar, titular al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia – adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință dă citire interpelării depusă în cadrul ședinței de consiliu de doamna Felicia Ienculescu-Popovici, urmând ca răspunsul să fie prezentat în prima ședință ordinară din anul 2021.

A fost depusă o interpelare și de grupul consilierilor locali USR-PLUS, urmând ca răspunsul să fie citit în prima ședință ordinară din anul 2021.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                       Roxana Cristina Bute

Source