Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.01.2021

Având în vedere:

 Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 1892/22.01.2021.

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 28.01.2021 ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinară din 23.12.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia,

2.Privind aprobarea nomenclatorul stradal al Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

3.Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2020 și a planului de măsuri aferent semestrului I 2021.

4.Pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Construirea unui imobil la distanță de 2,00 față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități, situat în Șos. București-Târgoviște, nr.185 C, nr. cadastral 55925.

5.Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

6.Privind alegerea Președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021.

7.Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului de gestiune delegată  cât și a regulamentului de funcționare pentru delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Mogoșoaia.

8.Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

9.Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

10.Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului în suprafață de 1084 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

11.Privind aprobarea supraimpozitării terenurilor neîngrijite și neîngrădite de pe raza comunei Mogoșoaia.

12.Pentru modificarea și completarea HCL nr.823/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

13. Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia pentru anul 2021.

14. Privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 10 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31.12.2020.

15. Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022.

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source