PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 10 februarie 2021 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă

Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 Radu Ligia Mirela 82 puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12 februarie 2021 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 10 februarie 2021, ora 1600  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

 Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source