Primăria Municipiului Adjud, județul Vrancea, anunță publicul interesat că asupra organizării unei ȘEDINȚE DE CONSULTARE publică  necesară la Etapa I – ETAPA PREGĂTIROARE  pentru proiectul de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, județul Vrancea, programată a se desfășura în data de 14.06.2021, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Adjud, județul Vrancea.

Documentele întocmite de Proiectant, reprezentând documentații tehnice aferente actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, județul Vrancea vor putea fi consultate în format digital în atașamentele prezentului anunț sau în format fizic, la biroul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2, de luni până joi,  între orele 800-1200, și vineri, între orele 800-1200 .

Publicul este invitat să transmită observații privind documentele disponibile în scris, la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 sau prin corespondență electronică, pe adresa de email [email protected] în perioada 21.05.2021 – 13.06.2021.

Prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare/revizuire a PUG și a obiectivelor PUG

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiul Adjud și Regulamentul Local de Urbanism aferent a fost întocmit inițial de către S.C. ARHIPLUS S.R.L. și aprobat prin HCL nr.27  din 23 aprilie 1998, actualizat prin HCL nr.24 din 23 februarie 2005 și prelungit prin HCL nr.48 din 26 aprilie 2016, cf. art.46 alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Conform  Legii nr. 190 din 10 iulie 2013 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, precum și în Ghidul privind metodologia și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General (Reglementare Tehnică – indicativ GP038/1999), ghid aprobat cu Ordinul nr. 13 din 10.03.1999 al Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Art. 46. – (1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativteritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale” și alineatul (1^3) “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.”

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism se realizează din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale precum și din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, acesta fiind autoritatea administrației publice centrale responsabilă cu derularea Programului privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) și a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU), la nivel național, prin programe anuale.

Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea PUG și RLU se alocă pe baza criteriilor specificate la art.6 din Normele metodologice finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism din HG nr. 525/1996.

Conform legii finanțelor publice, în baza notei de fundamentare aprobate, MDRAPFE încheie contracte de finanțare cu consiliile județene, in conformitate cu plafoanele aprobate anual și trimestrial pentru fiecare consiliul local pentru elaborarea PUG și RLU. În conformitate cu art. 8 din HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale încheie contracte de elaborare și/sau actualizare a PUG și RLU cu operatori economici care au personal de specialitate atestat conform legii.

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri: drd. arh. ALEXANDRU IFTIMIE 0237 641 908 | [email protected].

Răspunsurile la observațiile transmise vor fi puse la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei Municipiului Adjud,  județul Vrancea.

Modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise in această perioadă:

La Avizierul Primăriei, în perioada:  18.06.2021 – 23.06.2021

Pe site-ul Municipiului la adresa URL: www.adjud.ro

Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet și cele afișate vor fi menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri.

Intenția de revizuire/actualizare a PUG va fi adusă la cunoștința publicului prin:

  1. Anunțuri publicate la Avizierul Primăriei
  2. Expunerea de hărți, planuri, schițe, tabele, grafice, studii – propuse

Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația de actualizare a PUG.

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU – MUNICIPIUL ADJUD

MEMORIU TEHNIC – REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – sat Adjudu Vechi

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, Planșa 1/6

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, Planșa 2/6

REAMBULARE TOPOGRAGICĂ – Municipiul Adjud, Planșa 3/6

REAMBULAREA TOPOGAFICĂ – Municipiul Adjud, Planșa 4/6

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, Planșa 5/6

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, Planșa

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU – Municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi

REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – Municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi – anexă orto

LIMITĂ EXISTENTĂ ȘI LIMITĂ PROPUSĂ A INTRAVILANULUI – Municipiul Adjud – Planșa 1

LIMITĂ EXISTENTĂ ȘI LIMITĂ PROPUSĂ A INTRAVILANULUI – Municipiul Adjud – Planșa 2

LIMITĂ EXISTENTĂ ȘI LIMITĂ PROPUSĂ A INTRAVILANULUI – Municipiul Adjud – Planșa 3

LIMITĂ EXISTENTĂ ȘI LIMITĂ PROPUSĂ A INTRAVILANULUI – Municipiul Adjud – Planșa 4

Source