R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/23.02.2023 privind aprobarea  principalelor manifestări Source