R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 147 din 15 decembrie 2022 Source