R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 146 din 15 decembrie Source