R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                  HOTĂRÂREA nr 14 din Source