R O M Â N I A                                                                                           JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 110 din 21 decembrie 2020 Source