R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                     CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr.110/23.11.2023 privind preluarea in inventarul Source