Începerea implementării proiectului „CONSTRUCŢIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA“, cod SMIS 124711

Februarie/Martie 2021

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Municipiul Timişoara au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 6514/23.12.2020, pentru proiectul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711, finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu”.

Scopul/obiectivul general al proiectului propus este creșterea capacitații de școlarizare a Liceului Waldorf Timișoara, determinând astfel îmbunătățirea condițiilor de acces la educație, a infrastructurii educaționale și creșterea participării populației școlare la un proces educațional preuniversitar aliniat la standarde europene de înaltă calitate, care sa permită unității de învățământ să-și îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională și națională“.       

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt următoarele:

1. Construirea unui corp nou de clădire în care să se desfășoare în condiții optime procesul de învățământ aferent ciclului primar si gimnazial, în suprafață construită de 2303.45 mp;

2. Crearea unui mediu propice pentru desfășurarea actului educațional la un nivel superior de performanță, proiectat să faciliteze predarea și învățarea și aliniat principiilor moderne de învățare, pentru un număr de 446 de elevi și cadrele didactice ce își desfășoară activitatea în cadrul unității școlare;

3. Creșterea calitătii și atractivității actului educațional desfășurat în cadrul unității de învățământ prin achiziția de echipamente IT, materiale didactice moderne și materiale specifice pentru documentare, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;

4. Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt următoarele:

                1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 446 elevi.

                2. Realizarea de unităţi de infrastructură educaţională şcolară reabilitate/extinse/echipate.

Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2018 – 30.11.2023. Data începerii proiectului este 23.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.688.600,04 lei, integral eligibilă. Valoarea nerambursabilă este de 13.414.828 lei (98% din valoarea totală – formată din FEDR 85% – 11.635.310,03 lei şi bugetul naţional 13% – 1.779.517,97 lei), iar cofinanţarea beneficiarului este de 273.772,04 lei (2% din valoarea totală).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro şi Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro.

Comunicat pdf

Source