Privind cazurile în care este obligatorie prezentarea unei declarații autentice pentru deschiderea rolului fiscal

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 13 și 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară nr. 700/2014;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Instituirea obligativității depunerii  la momentul deschiderii rolului fiscal a unei declarații autentice din cuprinsul căreia să rezulte că imobilul în legătură cu care solicită deschiderea rolului fiscal nu a fost înstrăinat, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul unor litigii.

Art. 2 Prevederile art. 1 sunt obligatorii doar pentru persoanele care solicită deschiderea rolului fiscal în baza actelor de proprietate in care nu sunt specificate numărul cadastral și numărul de carte funciară sau care nu au fost înscrise în cartea funciară anterior finalizării lucrării de cadastru sistematic.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Aurel Pavel, Costel Băiaș), abţineri 4 (Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source