HOTĂRÂRE | 58 | din data de 26.05.2022

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa ADIA Ilfov nr. 69/20.05.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 12714/20.05.2022;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Snagov nr. 35/16.05.2022, privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 13, art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov;

Prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d^2), art. 10 alin. (5), art. 22 alin. (1) și (4), art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), privind completarea părților contractante din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare cu unitatea administrativ-teritorială Snagov.

Art. 2 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov, în favoarea aprobării modificării Contractului de Delegare și a adoptării Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare.

Art. 3 Acordarea mandatului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov cu sediul în România, judeţul Ilfov, Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 222 C, Pavilion S, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al cărei membru este comuna Mogoșoaia prin Consiliul Localal al Comunei Mogoșoaia să semneze Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare, din Anexa 1 la prezena hotărâre, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source