HOTĂRÂRE | 57 | din data de 26.05.2022

Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Ministerului Sportului nr. 5693/18.05.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12577/19.05.2022;

H.G nr. 25/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Sportului;

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 22, art, 26 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din HCL nr. 39/31.03.2022, astfel: ”Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia va fi înscris ca structura sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Sportului„.

Art. 2 Aprobarea modificăriior Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 39/31.03.2022, rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source