Privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 43 alin. (1) – (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), precum și  art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea strategiei tarifare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate în aria ADIA Ilfov, cuprinsă în cadrul aplicației de finanțare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020, prezentată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezena hotarare.

Art. 2 Aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator), privind modificarea și actualizarea art. 36 – Prețurile, Tarifele și alte surse de venit, cu privire la strategia tarifară a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate în aria ADIA Ilfov, aprobată prin art. 1, conform prevederilor din Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Acordarea mandatui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-ILFOV ” cu sediul în România, judeţul Ilfov, Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 222 C, Pavilion S, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009, al cărei membru este Comuna  Mogoșoaia prin Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, să aprobe strategia și să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de Delegare, din Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, voturi împotrivă 7 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Dinu Gheorghe) abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source