Privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice SAV 003

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Administrației Naționale Apele Române înregistrată sub nr. 18052/26.06.2020;

Adresele  Instituției Prefectului Județului Ilfov înregistrate la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8725/19.04.2021 și nr. 8905/21.04.2021;

Prevederile art. 8 lit. e), art. 41 din Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 459/78/2019 privind Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, art. 139 (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională “Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice, în cadrul acestui proiect, teren având suprafața de 16 mp, din totalul suprafeței de 4438 mp,  nr. cadastral 56058, situat în șos. București-Târgoviște nr. 107, identificat conform planului de situaţie anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Obiectul de investiţii ”sistem de alarmare sirenă electronică”, aferent proiectului ”Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională “Apele Romane”, se va realiza pe terenul menționat la art. 1, care se află în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, teren pus la dispoziția proiectului exclusiv pentru realizarea acestui obiectiv.

Art. 3 Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia va permite Administrației Naționale Apele Române accesul la terenul menționat la art. 1 pe toată durata existenței investiției.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source