Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia Srl nr. 1465/17.05.2021;

Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic a SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri , dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source