HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.05.2021

Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Potrivit art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. )a, art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Vărtic, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru), abţineri 1 ( Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source