HOTĂRÂRE | 40 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei, nr. 30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” în cadrul Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 10, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Prevederile prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Ghidului de finanțare Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului „Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Art. 2 Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului „Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov”, în valoare de 9.625.418,32 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Mogoșoaia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Art. 4 Se aprobă descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, așa cum reies din documentele tehnice conform ANEXA nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source