HOTĂRÂRE | 17 | din data de 28.01.2022

Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. n), art.133 alin. (l), art.139 alin. (l) și art.196 alin. (1) lit. a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea completării Documentului Asociat 3 – Politica Tarifară, la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii Societatea Transport Bucuresti STB SA nr. 7/29.07.2021, Serviciul de Transport Voluntari nr. 6/29.07.2021, Ecotrans STCM nr. 5/29.07.2021, Regio Serv Transport SRL nr. 4/29.07.2021 prin introducerea de noi titluri de călătorie metropolitane integrate, precum și modalitatea de decontare a sumelor încasate din vânzarea acestora, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București—llfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București—llfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să modifice documentele asociate la contractele de delegare a gestiunii serviciului public local de călători în conformitate cu noua politică tarifară, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source