HOTĂRÂRE | 16 | din data de 28.01.2022

Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 291 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 863 Cod civil,

Dispoziţiile art. 129, art. 139 alin. (2) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia aflate în proprietatea Arbore International SRL.

Art. 2 Mandatarea doamnului primar Paul Mihai Nicu PRECUP să semneze actul de donație în formă autentică conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 3 Imobilele ce fac obiectul ofertei de donaţie menţionată la art. 1, au afectațiunea de domeniu public și vor fi întabulate în proprietatea Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source