Privind aprobarea supraimpozitării terenurilor neîngrijite și neîngrădite de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

Legea 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea 114/1996 republicată a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobare normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 129, alin. (14), art. 139. alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Supraimpozitarea terenurilor neîngrădite și neîngrijite de pe raza comunei Mogoșoaia conform anexei nr. 1 cu un procent de 300% din valoarea impozabilă a acestora.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source