Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului în suprafață de 1084 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Conform art. 553(2), art. 562 alin. 2, 863 art. 889 Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 1, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acceptarea Declarației de renunțare a imobilului în suprafață de 1084 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, T 60, P 496/1 având număr cadastral 51278.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source