PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin.(1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 19.09.2023, ora 13,00,  prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi:

            1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea  Studiului de Fundamentare înregistrat cu nr. TIM2023-002703/03.07.2023, Caietului de Sarcini  înregistrat cu nr. TIM2023-002704/03.07.2023 şi a Contractului Cadru privind gestiunea delegată a ”serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din  Municipiul Timișoara”.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității prestării activității serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara, până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, prin încheierea uni contract de achiziție publică de servicii, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https ://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

             (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

The post DISPOZIŢIA nr.  1952  din 15.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 19.09.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source