Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 25.10.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 26285/19.10.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 25.10.2022, ora 16.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 13.10.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 101 din 18.10.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023.

3. Proiect de hotărâre nr. 102 din 18.10.2022 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov.

4. Proiect de hotărâre nr. 103 din 18.10.2022 Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I.

5. Proiect de hotărâre nr. 104 din 18.10.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2,4, 5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Source