Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 14.12.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 31515/ 14.12.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Ordinul Șefului Departamentului Pentru Situații De Urgență nr. 4660365 din 12.12.2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 70/11.12.2020 privind propunerea prelungirii măsurii de carantinare zonală pentru comuna Mogoșoaia, cu satul aparținător Mogoșoaia, județul Ilfov;

H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de 14.12.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 70/11.12.2020, cu dezbaterea măsurilor ce se impun a fi luate în cadrul instituției pentru protejarea atât a angajaților cât și a cetățenilor.

Art. 2. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Source