CONVOCARE

Consilierii locali PNL-USR-PLUS din cadrul Consiliului Local al Municipiului Focșani,în temeiul prevederilor art.133 alin.(2) litera(B), art.134 alin.(1) litera(B) și alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SOLICITĂM:

1. Convocarea deîndată a Consiliului Local al Municipiului Focșani, în ședință extraordinară pentru data de 31 martie 2021 ora 11.00, ședință desfășurată cu participare online, prin aplicația Zoom;

2. Proiectul ordinii de zi este format din :
PROIECT DE HOTĂRÂRE din 30 martie 2021
Privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 1(un) an către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestora.

3. Proiectul înscris în prezenta convocare va fi trimis spre avizare Comsiei de buget și administrație publică și către Serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Focșani pentru întocmirea raportului.

4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente la acest proiect de hotărâre.

5. Prezenta convocare va fi comunicată celor interesați prin intermediul Serviciului administrație publică locală, agricultură.

CONSILIERI LOCALI,

Bîrsan Costel
Costea Ionel
Dimitriu Ana-Maria
Dumitru Victor
Gheoca Corneliu-Dumitru
Macovei Liviu-George
Marcu Livia-Silvia
Zârnă Cristian
Tătaru Alexandra
Stroie Mirela

Source