ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 14 octombrie 2021

Primarul Municipiului Focşani

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 14 octombrie 2021, ora 9,30, ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 14 octombrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 14 octombrie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

                                                     

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 14 octombrie, ora 9,30  ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom

 

 1.  proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale  bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă 

Source