DISPOZIȚIA NR. 191, din 28 februarie 2023

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,

pentru data de 1 martie 2023

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 1 martie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 1 martie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 2-8 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 1 martie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi

al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 1 martie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind reprezentarea municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Focșani, în anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2023;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 160/2020, privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare al localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al municipiului Focșani în acest sens;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuta

Source