DISPOZIȚIA NR. 589
din 22 iulie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 28 iulie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 iulie 2022, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 iulie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1- 8, 10-11, 19 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 12-18 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 9 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 iulie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 589/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 28 iulie 2022, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea hidranți exteriori la Grădinița nr. 16″, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Cameră centrală” la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare interioară, dotări și racordare la utilități PT 46 Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe semestrul I 2022, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani către Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” Focșani a imobilului „Cinematograf Unirea”, situat în Focșani, str. Republicii nr. 18, Județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/31.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului situat în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă nr.56, înscris în Cartea Funciară nr. 65788;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 43,00 mp. (43,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T185, P9833, 9892, 9893, către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă+PRM” la imobilul situat în Focșani, str. Plantelor nr. 23 bis, proprietatea domnului Stoica Victor-Valentin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 26A, județul Vrancea, T57, P3573 înscris în CF70485, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC IONI TEHNIDENT SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 33, județul Vrancea, T148, P7554, P7555 înscris în CF70231 și CF70239, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC ELSIMA CONF SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 99,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea 1 Iunie (adiacent PT9), județul Vrancea, T205, P11238 înscris în CF66959, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 16, județul Vrancea, T110, P5778 înscris în CF53102, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 26, județul Vrancea, T193, P10651 înscris în CF59238 și CF24261, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Nicolae George Gabriel și Nicolae Corina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 93,00 mp. (93,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T7, către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere conductă și branșament gaze naturale+PRM” la imobilul situat în Focșani, str. Mărășești nr. 87, proprietatea SC SPORT MATISEB EXPRES SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 7622/07.07.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 68869/07.07.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna iunie 2022;
2. raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I – 2022, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

Source