DISPOZIȚIA NR. 989
din 21 iunie 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 27 iunie 2024

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 iunie 2024, ora 12,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data 27 iunie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1 – 12, 14, 15 – 16, 24 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13, 17 – 20 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 21 – 23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 iunie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin email.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Direcția juridică și de administraţie publică.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

             ROMÂNIA                                                        Anexa la Dispoziția nr. 989/2024 

       JUDEŢUL VRANCEA

      MUNICIPIUL FOCŞANI

             PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 27 iunie 2024, ora 12,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Focșani domnului profesor Emil-Dănuț Popoiu;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2024 privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2024, a sumei de 116,10 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – etapa naţională, organizate în perioada iunie 2023 – iunie 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Rețea interioară distribuție energie electrică Bloc C2 Tronson 1 din str. Revoluției nr. 16″;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 475/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, ca urmare a reorganizării, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor de parteneriat, dintre Municipiul Fcoșani, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani și SC KRISTAL HOTEL SRL și SC FELIMIR SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor de parteneriat, dintre Municipiul Fcoșani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani și SC SIMIZ FASHION SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor de parteneriat, dintre Municipiul Fcoșani, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani și SC EDILDANCONSTRUCT SRL, SC DIACARN FOOD SRL și SC PACO PROD SERV SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor de parteneriat, dintre Municipiul Fcoșani, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și SC AUTO SIMA BEYER IMPORT EXPORT SRL, SC MSM TOTAL SERV SRL, SC GENERAL AUTOCOM SRL, SOCIETATEA AUTO MOBIL COM și SC SIMIZ FASHION SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractelor de parteneriat, dintre Municipiul Fcoșani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani și SC CRISDAN EXPERT ELECTRIC SRL, SC ELECTRIC LIGHT SRL și DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA – sucursala Focșani pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modifcarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 176/2022 privind aprobarea Statutului Municipiului Focșani, județul Vrancea”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării unui număr de 6 blocuri de locuințe pentru tineri destinate închirierii – ANL – din str. Democrației nr. 2, str. Democrației nr. 4, str. Democrației nr. 6, str. Democrației nr. 8, str. Democrației nr. 10 și str. Democrației nr. 12, Municipiuul Focșani, Județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani și Parohiei „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” identificate prin CF nr. 59667, CF nr. 64849 și CF nr. 66474;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, str. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 302/31.10.2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Focșani și Societatea Helios Com SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 19,00 mp. situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 29, județul Vrancea, T. 55, P. 3458, înscris în CF 73421, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către societatea CARPATING SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului real găsit la măsurătoare în suprafață de 41,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 40, județul Vrancea, T. 161, P. 8365 înscris în CF 73352, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Șerban Ștefania-Florentina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 16,00 mp. situat în Focșani, str. Slt. Ghinea Dorinel nr. 11, județul Vrancea, T. 109, P. 5761, înscris în CF 57342, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Epure Alexandru;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 10, înscris în CF 51887-C1-U28 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U12 UAT Focșani către doamna Veliș Daniela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51887-C1-U10 și CF 51887-C1-U26);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 8, înscris în CF 51889-C1-U19 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U32 UAT Focșani către domnii Albert Silviu-Ciprian și Albert Gabriela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51889-C1-U8 și CF 51889-C1-U24);
Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției doamnei Sfîrlea Ioana, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Dumitru Victor

24. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source