DISPOZIȚIA NR. 1002
din 27 iunie 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,

pentru data de 01 iulie 2024

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 01 iulie 2024, ora 09,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 01 iulie 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-3 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 01 iulie 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Direcția juridică și de administraţie publică.

   PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


ROMÂNIA                                                                              Anexa la Dispoziția nr. 1002/2024
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 01 iulie 2024, ora 09,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1044,16 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a V – a 2024″;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,40 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024 Liceului de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani pentru acoperirea costurilor cu participanți externi din Republica Moldova, la evenimentele dedicate Zilelor Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

     PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source