Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2021, orele 11,00

DISPOZIȚIA NR. 485
din 21 aprilie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 27 aprilie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2021, orele 11,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 aprilie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-17, 24-26, 29-42 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 17,18-22 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 23,27, 28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 27 aprilie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 485/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 27 aprilie 2021, orele 11,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 410/2020 privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 411/2020 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 294/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 297/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 303/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 211/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică aunui număr de trei spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în Perimetrul Istoric „Piața Unirii și Grădina Publică”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 33,08 mp. situat în Focșani, str. Aurora nr. 3, județul Vrancea, T 93, P%5290 înscris în CF 21698 și CF 68036, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea ANDRA DMM SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 13,00 mp. situat în Focșani, str. Mihai Eminescu nr. 20, județul Vrancea, T 78, P%4588 înscris în CF 68014, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Pascu Emilia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 31, județul Vrancea, T 197, P%10875 înscris în CF 65709, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Dogaru Petrea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 40,00 mp. situat în Focșani, str. Carpați nr. 13, județul Vrancea, T 193, P%10660 înscris în CF 67711, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea T.M.R. EXPO S.R.L.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin nr. cadastral 66507, T 168, P 8634/1 înscris în Cartea funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric, Casa Găgiulescu, cod LMI-VN-II-m-B-06467 din Focșani, str. Maior Sava nr. 10, înscris în CF nr. 7604 Focșani, aflat în proprietatea doamnelor Dăndică Margareta, Ciobanu Ana Irina și Ciobanu Miorița;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului public în domeniul privat al municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;
Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

28. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

29. proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Municipiului Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 148/2020 privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 461/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcovul”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetiice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani” cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra

42. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.;
Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială nr. 4486/2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna martie 2021;
2. Cererea doamnei Vasile Dorina înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 37475/09.04.2021 privind aprobarea ștergerii majorărilor, penalităților față de S.C. ENET S.A. Focșani;
3. Raport de audit nr. 390/2021 întocmit de Camera de Conturi Vrancea având tema „Eficacitatea asocierii în participațiune, concesionării și închirierii bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Focșani”
4. Adresa Comisiei pentru siguranța circulației în municipiul Focșani nr. 39789/2021;
5. Contestația administrativă nr. 2592/2021 formulată de PARKING Focșani S.A. împotriva Hotărârii Consiliului local nr. 376/2020;
6. Citația emisă de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 7264/91/2012*;
7. Citația emisă de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 588/91/2019;
8. Citația emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 587/91/2021.

SECȚIUNEA a III-a – Diverse


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșanii
Marta-Carmen Ghiuță

Source