DISPOZIȚIA NR. 28
din 20 ianuarie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 26 ianuarie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 ianuarie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 ianuarie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-18, 29-30 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 23-28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 19-22 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 26 ianuarie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 26 ianuarie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reparații clădiri – corp A, I2, F2 și H2 fără modificări structurale, situate în perimetrul istoric Piața Unirii și Grădina Publică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 541/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 233/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații Capitale Imobil str. Comisia Centrală și reabilitare Racorduri Utilități Apă-Canal și Energie Electrica” municipiul Focșani, județul Vrancea cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre pentru modificarea anaxei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 19/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 301/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic – strada Mare a Unirii”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 306/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu), și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării” cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 351/27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – serviciul social Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la determinarea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării contribuției de întreținere pentru anul 2023 datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – serviciul social Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum şi susţinătorii legali ai acestora care dispun de venituri proprii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul Municipiului Focşani, pentru anul 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătorrii zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,95 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 pentru susținerea financiară a proiectului „Poștașul Inimii”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 pentru aniversarea zilei de 1 Martie – Sărbătoarea Mărțișorului 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat dintre Municipiul Focșani și Centrul Județean de Excelență Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive „Eu, tu, noi, liberi!” în judeţul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către „Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea” a spațiului în suprafață de 156,22 mp din incinta Punctului termic nr. 40, situat în str. M. Eminescu, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea derulării proiectelor „Centrul multifuncțional de Asistență Comunitară Integrată Focșani (CMACIF)”, Centrul de învățare imersivă în meseriile viitorului”, „Masa pe roți” și „Banca de alimente”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93, P. 5293 înscris în CF 70800, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea GIM`95 COM SERV SRL reprezentată de domnul Stan Ion; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 37, județul Vrancea, T. 10, P. 374 înscris în CF 70772, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Tudor Adrian și Tudor Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 25,00 mp. situat în Focșani, b-dul Unirii nr. 20, județul Vrancea, T. 192, P. 10570% înscris în CF 58233, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Mironică Cornelius-Mihai și Mironică Simona-Ecaterina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru extindere spațiu comercial asupra terenului în suprafață de 31,00 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Comisia Centrală nr. 17A, identificat prin T 88, P 4979, înscris în CF 70753, în favoarea Societății DORALGIN COM SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 16, înscris în CF 51887-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U9 UAT Focșani către domnii Gafton Ionuț și Gafton Romina (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51887-C1-U16 și CF 51887-C1-U32); Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bloc 19, ap. 6, înscris în CF 51895-C1-U30 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U22 UAT Focșani către domnii Ion Mihăiță și Ion Florica Mihaela (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51895-C1-U6 și CF 51895-C1-U22); Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 17, bloc 17, ap. 7, înscris în CF 51893-C1-U26 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51893-C1-U24 UAT Focșani către domnii Matei Simona Ionelia și Matei Vasilică (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51893-C1-U7 și CF 51863-C1-U23); Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 5, bl. 5, ap. 11, înscris în CF 65496-C1-U29 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65496-C1-U2 UAT Focșani către doamna Tecuceanu Cătălina Iuliana; Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 13, bl. 13, ap. 19, înscris în CF 54673-C1-U15 UAT Focșani către domnii Briazu Rareș și Briazu Sabina; Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 9, bloc 9, ap. 7, înscris în CF 51890-C1-U16 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U7 UAT Focșani către doamna Rogozan Lăcrămioara (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51890-C1-U7 și CF 51890-C1-U23); Inițiatori, primar Cristi Valentin Misăilă și consilierii locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian
29. proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Focșani, conform Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Raportul Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 681/11.01.2023 privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II – 2022, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani;
2. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 14657/28.12.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 13312/29.12.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna decembrie 2022;
3. Cererea de chemare în judecată formulată de Prefectul Județului Vrancea prin care se solicită anularea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 314/2022 privind aprobarea extinderii de spațiu pentru familiile Lăutaru Petruța și Ceobotaru Victoria, din imobilul situat în strada Revoluției nr. 16, bloc C2, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. 111/31.03.2022, cerere ce face obiectul dosarului nr. 40/91/2023 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, cerere înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 4002/12.01.2023;
4. Citațiile emise de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1328/91/2022 având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local nr. 11/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, supraveghere video, canalizaţii, reţele curenţi slabi, str. Carpaţi, str. Constituţiei, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între b-dul Unirii şi str. Bucegi), municipiul Focşani, județul Vrancea”, citații înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 5028 și 5143 din 16.01.2023;
SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source