DISPOZIȚIA NR. 136

din 15 februarie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,

pentru data de 21 februarie 2023

   Primarul Municipiului Focşani,  

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 21 februarie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 21 februarie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1, 2, 5, 10, 19 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 3-4, 6-9, 11-14, 20-22 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

 (2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 4 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport. 

 (3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 14-18, 23 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 21 februarie 2023.

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi 

al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 21 februarie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura

cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2023; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023, pentru susținerea proiectului „Ora Pământului”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9,10 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani, în vederea participării elevului Lemnaru Ștefan la Olimpiada Internațională „WORLD MATHEMATICS LEAGUE”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive “Eu, tu, noi, liberi!” în judeţul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 214/27.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere video – Sere Mândrești”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 217/27.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere video – Grădina Publică și Piața Unirii Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2023 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 160/2020, privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare al localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al municipiului Focșani în acest sens;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi-Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață totală de 8 mp., situat în Focșani, Calea Moldovei nr. 38, Tarla 30, Parcela 156/8, cu număr cadastral 70879, înscris în CF nr. 708987 UAT Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi-Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață totală de 389 mp., situat în Focșani, Calea Moldovei, Tarla 49, Parcela 205/3, 205/4 și 205/5, având numerele cadastrale 70865 și 70868, înscris în CF nr. 70865 și nr. 70868 UAT Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi-Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață totală de 9107 mp., situat în extravilanul Municipiului Focșani, Tarla 92, Parcela 484/2, 484/17, 484/19, 484/20, 484/22, 484/34, 486/16, 486/17, 486/18, având numerele cadastrale 50003, 50249, 9742/3/5/3N, 9742/5/50N, 9742/5/24N, înscris în CF nr. 50003, 50249, 50428, 51281, 51649, în UAT Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvern de trecere a imobilului în suprafață de 2604 mp., situat în Municipiul Focșani, bdul. București nr. 3, înscris în Cartea Funciară nr. 61771 din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 190,00 m, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, CF 69466 – str. Cpt. Valter Mărăcineanu și CF 69427 – Aleea Margaretelor, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unui LES 20 kV, în vederea realizării lucrării „Racordarea la rețeaua electrică a locurilor de consum hală confecții metalice și service auto”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 30, județul Vrancea, T.90, P. 5104 înscris în CF 64717 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Bratu Ion și Bratu Sevastiea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 12,00 mp. situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, bl. 4, județul Vrancea, T.93, P. 5293 înscris în CF 70928 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Apostu Rodica;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de colectare separată și transport al deșeurilor municipale și deșeurilor similare în municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Focșani a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Focșani pentru acivitatea desfășurată în anul 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 4,6321 ha teren păşune situată pe teritoriul administrativ al localităților: Bolotești și Golești care aparţine domeniului public și privat al Municipiului Focşani, începând cu anul 2023, pe o perioadă de 7 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a 

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 1796/03.01.2023 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 12865/06.02.2023 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna ianuarie 2023;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

         Avizat

          Secretar general al municipiului Focșani

               Marta-Carmen Ghiuță

Source