DISPOZIȚIA NR. 460
din 6 aprilie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 9 aprilie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 9 aprilie 2021, ora 11,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 9 aprilie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1, 5, 9, 11, 12 în Anexa la dispoziție au fost avizate de către Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 3 în Anexa la dispoziție a fost avizat de către Comisia de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6, 7, 8, 10 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 4 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 9 aprilie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 460/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 9 aprilie 2021, ora 11,00 ședință desfășurată cu participarea
fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din
bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Răduță Nicolae;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcțiuonare a acesteia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din juriul aferent concursului public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 115/2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source