DISPOZIȚIA NR. 106
din 1 februarie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 4 februarie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. c), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 4 februarie 2021, orele 16,00, ședință online, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 februarie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr.1, 3, 5-14, 17-24 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2 și 4 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr.15-16 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 4 februarie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr.106/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 4 februarie 2021, orele 16,00 ședință online, prin aplicația Zoom

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe Doja, fdt. Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pîrvan, Bahne din municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 martie;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru organizarea Zilei personalului medical în data de 11 martie 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției de întreținere pentru anul 2021 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pentru anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a unor imobile – terenuri cu destinația de „căi de acces” situate în Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în suprafață de 2541 mp cu destinația de „Drum acces” situat în Focșani, Tarla 160, parcela 8217, în vederea amenajării și întreținerii acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 9,00 mp. situat în Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, sc.1, județul Vrancea, T 30, P 1890 înscris în CF 59778, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Boșcăneanu Dumitru și doamna Boșcăneanu Mioara;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, T 22, P 1347 înscris în CF 57082, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii aflate în administrarea Municipiului Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING FOCȘANI SA;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

       Avizat
Secretarul general al municipiului Focșanii
Marta-Carmen Ghiuță

Source