DISPOZIȚIA NR. 52
din 30 ianuarie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 3 februarie 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 3 februarie 2023, ora 11,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 3 februarie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de urbanism și agricultură.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 3, 5-8, 10, 11 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13, 14 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(4) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2, 4, 9, 12 în Anexa la dispoziție au fost avizate de comisia de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 3 februarie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 3 februarie 2023, ora 11,00, ședință desfășurată cu
participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reparații clădiri – corp A, I2, F2 și H2 fără modificări structurale, situate în perimetrul istoric Piața Unirii și Grădina Publică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 306/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu), și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării” cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2023 pentru aniversarea zilei de 1 Martie – Sărbătoarea Mărțișorului 2023; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani în calitate de organizator la realizarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive „Eu, tu, noi, liberi!” în judeţul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Focșani, conform Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru familia Alexe Mariana din imobilul situat în strada Revoluției nr.16, bloc C2, ap.56, tronson II, în imobilul de locuințe sociale situat în strada Măgura nr.123, ap.4, în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale, aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr.111/31.03.2022; Inițiatori consilieri locali Stroie Mirela, Costea Ionel, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2023, in conformitate cu HCL nr.189/30.06.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat, aparținând Municipiului Focșani; Inițiatori consilieri locali Stroie Mirela, Costea Ionel, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source