DISPOZIȚIA NR. 524
din 14 mai 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 20 mai 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 20 mai 2021, ora 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 mai 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1 și 7 în Anexa la dispoziție au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2, 3 și 6 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4 și 5 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 mai 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 524/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 20 mai 2021, ora 15,00 ședință desfășurată cu
participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei
municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 462/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123″ municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 21168/26.02.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru spații comerciale și locuințe S+P+3E+4R” – Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 21, număr cadastral 61547, pe terenul în suprafață de 640 mp (suprafață măsurată 665 mp);
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 23938/05.03.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ construire locuințe colective P+2E” – Focșani, str. Rovine nr. 26, număr cadastral 60794, pe terenul în suprafață de 2949 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

7. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source