Primăria municipiului Focșani prin compartimentul de specialitate – Biroul de agricultură – informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.1 alin.(1) „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.”.
În aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, autorităților administrației publice locale le revin o serie de atribuții , cum ar fi:
– Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, prin agenții agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora (potrivit art.3, alin.(1) din HG nr. 707/2018), cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, cînd se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni;
– Întocmirea centralizatorului cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 707/2018, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an;
– Pe baza Centralizatorului cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare infestate cu buruiana ambrozia, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.
– Supravegherea aplicării metodelor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prevăzute la art. 7 din H.G. nr.707/2018, cu modificările și completările ulteriore- alin (1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz

Vă comunicăm că pe site-ul Ministerului Mediului, respectiv: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf, site-ul MADR respectiv: https://www.madr.ro/comunicare/4604-masuri-privind-combaterea-ambroziei.html și pe site-ul Ministerului Sănătății, respectiv:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/10/ambrozia_prezentare_si_combatere.pdf a fost creată o pagină specială pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia.

Source