ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

DISPOZIȚIA NR. 692 din 12 august 2021  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 august 2021

   Primarul Municipiului Focşani,  Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 august 2021, ora 16,00, ședință desfășurată cu desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție. Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscrise la nr. 6 în Anexa la dispoziție a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-5, 8 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică (3) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 7 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru urbanism și agricultură. Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 18 august 2021. Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail. Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce vaavea loc în data de 18 august 2021, ora 16,00  ședință desfășurată cu desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 2,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 1,50 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2021, an școlar 2020-2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea direcțiilor de acțiune și proiectelor de mobilitate urbană incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani aprobat prin HCL 456/26 octombrie 2017 care fac obiectul proiectului cu titlul „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plată a serviciilor de salubrizare către operatorul căruia îi va fi delegat serviciul de colectare și transport a deșeurilor efectuat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Focșani, județul Vrancea, în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani, nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării terasei sezoniere amplasată pe domeniul privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. adresa Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea nr. 152446/2021.

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă
Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source