DISPOZIȚIA NR. 884
din 13 octombrie 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 17 octombrie 2023


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 17 octombrie 2023, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 octombrie 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-5, 9 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 6-8, 10-12 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 octombrie 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 17 octombrie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2023 pentru aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic – strada Mare a Unirii”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 228/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13″, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 229/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1″, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.226/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr.1″, cu modificările și completările ulterioare”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 47,00 mp. (47 m x 1,00 m) aparținând domeniul privat al Municipiului Focșani, T 146, P 7421/1, 7423 către ENGIE ROMÂNIA S.A. – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Branșament și extindere conductă gaze naturale” la imobilul situat în Focșani, str. Gh. Magheru nr. 23, proprietatea domnilor Bazilescu George-Cristian și Bazilescu Nicoleta;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 25,00 mp. (25 m x 1,00 m) aparținând domeniul privat al Municipiului Focșani, T 92, P 5278 către ENGIE ROMÂNIA S.A. – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Rețea+Branșament+ PRM gaze naturale” la imobilul situat în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 8, proprietatea domnilor Benga Adrian și Pamfile Cristina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale pentru dezmembrarea imobiulului situat în intravilan municipiul Focșani, str. Lăcrămioarei, identificat în Parcelele DC 195, 196, înscris în Cartea Funciară nr. 54853 UAT Focșani, respectiv a imobilului situat în intravilan municipiul Focșani, str. Bălții, identificat în Parcela 83, înscris în Cartea Funciară nr. 54588 UAT Focșani, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 101/2007 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în art. 4 din H.C.L. nr. 289 din 22 septembrie 2023 privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 130548/20.12.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire imobil locuințe colective la S+3E+4R și spațiu comercial la parter” – municipiul Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 5A, pe terenul identificat cu numărul cadastral 66300, pe terenul în suprafață de 1400 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 84375/24.08.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 15/31.01.2022 în vederea realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport” – intravilanul atras al municipiului Focșani conform PUZ aprobat prin HCL nr. 15 din 31.01.2022, pe terenurile identificate cu numerele cadastrale 70734 și 70736, în suprafață de 15000 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 80902/11.08.2023 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „PUD – în vederea construirii unei biserici” – str. Caisului nr. 43, intravilanul atras al municipiului Focșani prin PUZ „Atragere în intravilan a suprafeței de 129671 m2 și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare – zona nord Focșani – etapa a II-a, aprobat prin HCL nr. 331/18.12.2014, pe terenul identificat cu numărul cadastral 60100, în suprafață măsurată de 830 m2;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source