DISPOZIȚIA NR. 488
din 10 iunie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 iunie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 15 iunie 2022, ora 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 iunie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.1-4, 15, 18 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 5, 9, 12-14, 16-17 în Anexa la dispoziție au fost avizate de comisia de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 6-8, 11 în Anexa la dispoziție au fost avizate de comisia de urbanism și agricultură.
(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr.19 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare comisiei de urbanism și agricultură.
(5) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 10 în Anexa la dispoziție a fost avizat de comisia de drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 15 iunie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 15 iunie 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 114/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Desființare „Spații – Corp C3, Corp C6, C7, Corp C8, Corp C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” str. Alecu Sihleanu nr. 6 Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 330,33 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2022 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a III-a, 2022”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2022, a sumei de 55,35 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza naţională și internațională, organizate în perioada iunie 2021-iunie 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 35,00 mp. situat în Focșani, str. Culturii nr. 7, județul Vrancea, T57, P3513, înscris în CF69185 și în CF70232, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bouroș Catinca;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 15,00 mp. (30,00 m x 0,50 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T20 P369, 375, 380 către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și BMPM In=16A, în vederea realizării lucrării „amenajare parcare pentru autoturisme, amplasare 4 stâlpi zincați de iluminat și barieră automată de acces, branșament electric”, în Focșani, str. Mărășești nr. 35B, CF nr.57464, proprietatea domnilor Iorgulescu Dan și Bucur Ligia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 25,00 mp. (50 m x 0,50 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T102, P5463 către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și FDCP, în vederea realizării lucrării „alimentare cu energie electrică centru de relații cu clienții, b-dul Independenței nr. 2, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”, în Focșani, b-dul Independenței nr. 2, Nr.cadastral 9276/2/0;1N/1, proprietatea SC ELECTRICA FURNIZARE SA; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 60/09.04.2021 privind, aprobarea dării în administrare Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, Județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către parohia „Sf. Ioan Botezătorul” a unui imobil -„corp F1″, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în Grădina Publică, identificat prin număr cadastral 59154, înscris în Cartea Funciară nr. 59154, în vederea depozitării arhivei;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.67/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.245/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani”-județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacantă în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea desființării acestora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 79/2007 privind stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de călători aferente serviciului public local de transport urban de călători în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 0,50 mp situat în Focșani, B-dul Independenței nr.8, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unui panou publicitar;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source