DISPOZIȚIA NR. 2
din 06.01.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 07.01.2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 07.01.2021, orele 11,00 ședință desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 07.01.2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 07.01.2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 2 / 2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 07.01.2021, orele 11,00 ședință ce se va desfășura
cu participarea on-line, prin aplicația Zoom

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna ianuarie 2021
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului compus din clădire și teren aferent situat în Focșani, str. Revoluțieii nr.12, în „Centru de vaccinare” pe perioada desfășurării activității de vaccinare a populației împotriva COVID 19;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

                     Avizat
Secretarul general al municipiului Focșanii
             Marta Carmen Ghiuță

Source